Topics

 

Topics

The 20th National Electrochemistry Meeting (China)


                      Topics                                                                  Conveners                                                            

(1) Basic theory of electrochemistry...................................................... Chen Shengli, Li Yajuan

(2) Electrochemical testing techniques and methods................................Ren Bin, Pan Anqiang

(3) Nano-material electrochemistry........................................................Lu Anhui, Lu Zhouguang

(4) Lithium ion battery............................................................................Guo Yuguo, Chen Libao

(5) Sodium (Potassium ) ion battery.......................................................Cao Yuliang, Wang Haiyan 

(6) Organic and polyvalent metal ion batteries..........................................Cheng Fangyi, Liu Jilei

(7) Lithium-sulfur battery.............................................................................Chen Liwei, Han Kai

(8) Solid state battery..............................................................................Cui Guanglei, Liu Hongtao

(9) Metal-air battery.............................................................................Zhang Qiang, Lei Yongpeng

(10)  Supercapacitor........................................................................Zhang Xiaogang, Hou Hongshuai

(11) Flow cell......................................................................................Zhang Huaming, Jia Chuankun

(12) Aqueous secondary battery.............................................................Wang Yonggang, Sun Dan

(13) Fuel cell..............................................................................................Yin Geping, Liu Min

(14)  Electrocatalysis.................................................................................Wei Zidong, He Zhen

(15)  Electroanalytical chemistry.............................................................Xia Xinghua, Deng Liu

(16) Bioelectrochemistry...........................................................................Mao Lanqun, Zhang Yi

(17) Solar cells and photochemistry..........................................................Wang Peng, Zou Yingping

(18) Electrochemistry of resources and environment..............................Wang Dehua, Tian Qinghua

(19) Organic and industrial electrochemistry.......................................Yan Chuanwei, Zhen Junchao

(20) Corrosion and plating..................................................................Zhan Dongping, Sang Shangbin

(21) Electrochemistry education teaching Forum.................................Wang Xianyou, Yang Xiukang

(22) Electrochemical industry Forum..........................................Lin Haibo, Zhu Aiping, Hu Guorong

(23) Young Scientist Forum.....................................................Zhang Xinbo, Ji Xiaobo, Ma Jianming

(24) International electrochemical forum CSE-ECS joint symposium on Energy and Environment

....................................Xia Yongyao, Wang Shuangyin, Shirley Meng (ECS), Kang Xu (ECS)